Cùng tìm hiểu về trùng roi Giardia lamblia

Cùng tìm hiểu về trùng roi Giardia lamblia

Trùng roi Giardia lamblia Lớp trùng roi bao gồm những đơn bào chuyển động bằng roi, đó là những sợi mảnh và dài, được hình thành từ ngoại nguyên sinh chất. Số lượng roi có thể từ 1 – 5...
read more