9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông

9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông

9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác luôn chú trọng đến vấn đề xây dựng y đức của người thầy thuốc hành nghề Y, trong đó 9 điều trong “Y huấn cách ngôn” giúp răn...
read more