Quy chế về tuyển sinh Liên thông Bác sĩ đa khoa năm 2018

Quy chế về tuyển sinh Liên thông Bác sĩ đa khoa năm 2018

Do tính chất đặc trưng của ngành liên quan đến tính mạng con người nên trong quy chế về tuyển sinh Liên thông Bác sĩ đa khoa năm 2018 khắt khe hơn ngành khác. Theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày...
read more